Adatvédelmi Tájékoztató GDPR

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a https://digitalisinnovacio.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok meghatározása.

Az adatvédelmi tájékoztató a Digitális Innováció – Online Marketing & IT blog weboldalon a látogatók önkéntes hozzájárulásával birtokolt adatokra vonatkozik.

Az oldal üzemeltetője és Tulajdonosa (lásd az Impresszumot) elkötelezett a weboldal látogatók személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. A tájékoztató és nyilatkozat a látogatók, regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók bizalmas adatainak kezeléséről és védelméről szól. Az oldal leírja, hogy milyen adatokat milyen meghatározott célokra használhat és gyűjthet a tulajdonosa.

A honlap üzemeltetőjével a kommunikáció nyelve a magyar nyelv.

Adatkezelési irányelvek:

A honlap tulajdonosa a látogatók, regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók személyes adatai kizárólag megadott célból kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak, az adatkezelésnek és felhasználásnak tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges adatok kezelhetőek, a szükséges ideig és mértékben.

A személyes adat addig számít személyes adatnak, ameddig bármilyen formában köthető az érintetthez vagy a későbbiekben újra köthető lehet bármilyen módon

Az adatok kezelése során az adatok helyességét, teljességét és – szükség esetén – naprakészségét biztosítani kell. Biztosítani kell továbbá, hogy az érintettet maximum az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a törvényben előírtaknak megfelelően jár el minden esetben.

​I. Általános rendelkezések

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezései.

Adatkezeléssel érintettek köre: A weboldal látogatói
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a cookie(k) elfogadásával hozzájárulnak a statisztikai alapú, azonosításra nem alkalmas adatgyűjtéshez.
Az adatkezelés célja: statisztikai adatgyűjtés, email küldés (feliratkozás esetén) és kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés módja: automatizált adatkezelés

II. Ki gyűjti ezeket a személyes adatokat?

Az adatokat a weboldal üzemeltetője gyűjti, nem adja át harmadik félnek. A weboldalon feltüntetett formában kerülnek az adatok felhasználásra.

II/a. A kezelt személyes adatok köre:

A böngészéshez és olvasáshoz el kell fogadni a weboldal cookie szabályzatát. A hírlevél feliratkozáshoz pedig az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” olyan információkat jelent, amik alapján Ön beazonosítható. Példa erre a név, a levelezési címe, email cím, telefonszám és minden más adat, amely ​a III. pontban meghatározott folyamatokhoz szükséges.

A személyes adatait az önkéntesen megadott módon gyűjti. Minden ilyen adatkezelésnél megjelöli a cél eléréséhez szükséges adatokat. A honlap szolgáltatásai és funkciói nem hozzáférhetőek az adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül.

Azok az adatok, amelyeket nem kötelező megadni a felhasználói élmény javítására szolgálnak és a jövőbeli fejlesztések céljaihoz szükségesek. Ezek megadását ön megtagadhatja.

A weboldal üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz a kezelt adatok védelme és a személyes adatok naprakészen tartása érdekében.

II/b. Milyen adatokat kezel az oldal?

Megadott vezetéknév és keresztnév, email cím és a weboldal üzemeltetőjének küldött üzenetben megadott egyéb személyes adatok, mint telefonszám, lakcím, egyéb elérhetőségek.

A weboldalon megjelenő hozzászólásokban szereplő személyes adatok.

Továbbá automatikusan, statisztikai célból gyűjtjük a rendszerinformációkat (ip cím, felbontás, operációs rendszer típusa, böngészési szokások, statisztikák) cookie-k segítségével.

III. Miért gyűjtjük a személyes adatokat?

A Tulajdonos meghatározott, jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja fel az adatokat és a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli azokat.

Az adatgyűjtés és felhasználás célja az Ön hozzáférését biztosítani bizonyos funkciókhoz, továbbá kapcsolatfelvétel és hírlevélküldés céljából az alábbi adatok megadása szükséges:

  • A felhasználó neve. Célja a kapcsolatfelvétel és a beazonosítás
  • Felhasználó email címe. Célja a kapcsolatfelvétel és hírlevél küldése
  • Felhasználó üzenete, amennyiben személyes adatot tartalmazhat. Célja a kapcsolatfelvétel

A hírlevélről bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelés másik célja hozzászólási lehetőség biztosítása a weboldalon az oldal tartalmával kapcsolatban. Ennek megtagadását a weboldal Tulajdonosa fenntartja a törvénytelen és/vagy a Tulajdonost és/vagy másokat sértő hozzászólások esetén.

IV. Mennyi ideig tároljuk a személyes adataid?

A személyes adatokat a gyűjtése során meghatározott célok eléréséig vagy az érintett kérésére történő törléséig ( amely a tudomásszerzést követő 60 napos időtartam törvény szerint) tároljuk. Ez alól kivételt képeznek a regisztrációk, ezeknek a tárolása határozatlan ideig tart.

V. Kik ismerhetik meg a személyes adataimat (adattovábbítással)?

A tulajdonos megoszthatja adatait külsős féllel (például marketingtevékenységet folytató partnerével), aki csak és kizárólag a két fél közötti megállapodás során megadott módon, írásban rögzített feltételekkel használhatja fel az Ön adatait.

A honlap tárhelyének, a honlap használatához kapcsolódó szolgáltatásnak az igénybe vételéhez, illetőleg kereskedelmi ajánlatok promotálásához külső alvállalkozó segítségét vehetjük igénybe, akik kötelesek a rajtunk keresztül megismert személyes adatokat a Mi feltételeinkkel kezelni.

VI. Hogyan védjük az adataidat?

A weboldal tulajdonosa elkötelezett a személyes adatok védelme érdekében. A weboldal és a látogató böngészője közötti kapcsolatot SSL titkosítással védi, egyes adatokat titkosítottan tárol.

A Tulajdonos az adatokat nem egy helyen tárolja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés az adott feladat elvégzéséhez, meghatározott feladatokra és a szükséges legkisebb mértékre korlátozódik. A személyes adatokhoz hozzáférőket titoktartási kötelezettség terheli. Ezt mindig a feladathoz szükséges külsős személyekkel való szerződésben rögzítjük.

VII. Mely cégek használják és dolgozzák fel adataidat?

Az adatok a weboldal Tulajdonosa végzi.

Az adatkezeléshez kapcsolódó cégek köre:

  • Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,). Google Adatvédelem : Dokumentumok tárolása, levelező rendszer, statisztikai adatgyűjtés, Chrome böngésző
  • Facebook. Facebook adatvédelem : Statisztikai adatgyűjtés, hozzászólások.
  • Microsoft. Microsoft adatvédelem : Operációs rendszer, Edge böngésző

Bizonyos esetekben az egyéni szerződések tartalmazhatnak más adatfeldolgozókat.

VIII. Milyen jogaim vannak az adataim kezelésére?

Adatait természetesen bármikor (összesen vagy részben) töröltetheti, módosíthatja vagy tilthatja használatát indoklás nélkül, ha azokra nincs szükség a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az adatok módosítását vagy törlését a Tulajdonossal elektronikus formában kell közölnie.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő kötelezően tájékoztatást nyújt az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában.

Az Adatkezelő kötelessége az adatvédelmi incidnsekről nyilvántartást vezetnie, amelynek tartalmát – a rá vonatkozó mértékben – köteles az érintettek körével közölni. Beleértve az érintett adatok körét, az incidens időpontját, körülményeit és az elhárítására tett intézkedéseket.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ezekről tájékoztatni kell az érintettet, kivéve haz az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

​IX. Bírósági jogorvoslati lehetőség

Az érintett a lakóhelye szerinti illetékes törvényszékhez vagy az alábbi hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

X. Kiskorúak és korlázottan cselekvőképes személyek adatainak kezelése

A Tulajdonosnak nem célja kiskorúak adatainak gyűjtése, ezeket szülői hozzájárulás nélkül nem kezeljük. Ha az adatok feldolgozása során kiderül, hogy az adatok kiskorúhoz tartoznak, ebben az esetben azok felhasználásával kérheti szülő beleegyezését a hozzájárulás beszerzése érdekében.

Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy nyilatkozatához a törvényi képviselő beleegyezése szükséges, kivéve a mindennapok sűrűn előforduló tevékenységeket, mint például regisztráció a weboldalra.

XI. Külső tartalmakra mutató linkek

Ezekre a tartalmakra és az adott weboldalak felkereséséhez szükséges kommunikációs szabványokra nincs semmilyen ellenőrzési lehetősége a Tulajdonosnak. Azok tartalmáért és adatkezelési hiányosságaiért nem a weboldal Tulajdonosa felelős. További részletekért az adott weboldal adatvédelmi tájékoztatóját érdemes elolvasni.

XII. Az Adatvédelmi és kezelési tájékoztató módosítása

Ez a tájékoztató egyoldalúan módosítható a Tulajdonos által. A tájékoztató változtatásáról minden frissítést közzé kell tenni a Tulajdonosnak, beleértve a frissítést, a módosítást (korábbi és új összehasonlításának lehetősége). A közzététel után az új tájékoztató lép életbe.

Azért, hogy mindig a legfrisebb tájékoztatót olvashassa, érdemes a tájékoztató oldal megnyitása után a Ctrl + F5 billentyűkombinációk használatával egy teljes oldalfrissítést végrehajtani.